برند

آرین ابهر

نوع

افشان

نمره سیم

نمره 16

تعداد رشته سیم

4 رشته